Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Video Conference System

บริการ ประชุมทางจอภาพ Video Conference เป็นการให้บริการสื่อสารทั้งภาพ เสียง และข้อมูลพร้อม ๆ กัน ในลักษณะการประชุมระหว่างกลุ่มบุคคลในห้องสตูดิโอ ต้นทางกับ ห้องสตูดิโอปลายทางซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เสมือนหนึ่งนั่งประชุมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยย่นย่อระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการเดินทาง ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจรวดเร็วยิ่งขึ้น .

  •  บริการ Video Conference เป็นบริการสื่อสารข้อมูล ที่ใช้สำหรับ รับ-ส่งข้อมูลทั้งภาพ และเสียงสามารถรับสส่งข้อมูลที่ความเร็ว 384 kbps ผ่านระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณร่วมระบบดิจิตอล ISDN ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วยคุณสมบัติการทำงานแบบระบบดิจิตอล.
  •  บริการ Video Conference สามารถใช้งานได้หลายเครือข่าย เช่น ISDN, Leased Circuit, FrameLink, ATM, Internet เป็นต้น.
  •  บริการ Video Conference เป็นบริการที่ทางต้นทาง และปลายทางต้องมีอุปกรณ์ Video Conference ติดตั้งไว้แล้วจึงจะสามารถใช้บริการได้ .
  •  บริการ Video Conference สามารถให้บริการได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ .

Download Template Joomla 3.0 free theme.

You are here: Home System Video Conference System